Beijing: Beihai Park (北海公园, Běihǎi Gōngyuán)

May 31, 2013
  • Share:

Beijing: Jingshan Park (景山公園, Jǐngshān)

May 29, 2013
  • Share:

Beijing: Yonghe Temple (雍和宮, Yōng hé gōng)

May 27, 2013
  • Share:

Beijing: Ming Dynasty Tombs (明十三陵, Míng shísān líng)

May 24, 2013
  • Share:

Beijing: Mutianyu Great Wall (慕田峪长城, Mùtiányù Chángchéng)

May 19, 2013
  • Share:

Beijing: Temple of Heaven (天坛, Tiāntán)

May 18, 2013
  • Share: